Chính sách thuế đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ

Các khoản chi phúc lợi cho người lao động bao gồm:

 • Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;
 • Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;
 • Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;
 • Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;
 • Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
 • Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;
 • Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động
 • Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;
 • Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
 • Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;
 • Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động,bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động)
 • Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác…
 1. Chính sách thuế TNDN với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ

Những khoản chi có tính chất phúc lợi trên, chỉ được tính vào chi phí được trừ khi:

Tham khảo: Quản lý doanh thu

 • Mức chi bằng một quỹ lương thực hiện trong năm của doanh nghiệp
 • Có hóa đơn chứng từ đầy đủ
 • Thanh toán không dùng tiền mặt mới những hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên

Tham khảo Công văn 4005/TCT-CS về thuế TNCN đối với những khoản chi phúc lợi và Công văn 5406/TB-CT về những khoản chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động

 1. Chính sách thuế GTGT với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ Các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu là hàng hoá dịch vụ mà đơn vị phải mua ngoài để chi phúc lợi cho người lao động phải có hoá đơn, thì các khoản chi phúc lợi được tính vào chi phí được trừ và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tham khảo công văn 180/TCT-CS của Tổng cục thuế

 1. Chính sách thuế TNCN với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ Các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động (trừ chi đám hiếu hỉ cho bản thân và gia đình NLĐ) không được miễn thuế TNCN

Tham khảo công văn 3168/TCT-TNCN ngày 17/7/2017 và công văn 24012/CT-TTHT ngày 26/4/2014 của Cục thuế Hà Nội.

 1. Chứng từ chi các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ

Các khoản chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động phải được quy định một trong những văn bản như hợp đồng lao động, quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ, quy chế lương thưởng hoặc thỏa ước lao động tập thể và cần phải có tờ trình, giấy đề nghị chi của bộ phận công đoàn, hay bộ phận hành chính, nhân sự, hoặc ít nhất là người quản lý có trách nhiệm đề nghị chi sau đó được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền trong tổ chức.

Tuỳ thuộc vào nội dung của khoản chi phúc lợi mà chứng từ để được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là hoá đơn hay chứng từ.

Xem thêm: Kiểm soát chi phí

Đối với các khoản chi đám hiếu, hỷ… thì phải có chứng từ như:

 • Bản sao giấy kết hôn, giấy chứng tử
 • Giấy đề nghị chi của người có thẩm quyền, trách nhiệm
 • Phiếu chi có chữ ký của người nhận